BLOG_Installation-by-Yoshihide-Otomo,-Sapporo-International-Art-Festival